Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Eerste Hulp Vereniging Mitella, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531418. Eerste Hulp Vereniging Mitella verzorgt opleidingen op het gebied van Eerste Hulp. Onze contactgegevens zijn terug te vinden op de pagina contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eerste Hulp Vereniging Mitella verwerkt verschillende persoonsgegevens, veelal op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. Indien u bij ons een cursus of herhalingscursus wilt volgen hebben wij uw contactgegevens nodig (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over de startdatum van de opleiding of het rooster van de vervolglessen). Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u één keer per jaar een kerstgroet te sturen. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst betaald moet worden (bijvoorbeeld in geval van lessen) verwerken wij eveneens betaalgegevens voor facturatie en boekhouding.

Onze opleidingen en vervolglessen zijn gericht op (her)certificering. Wij verwerken dan ook gegevens die noodzakelijk zijn voor dit doel. Wij houden bijvoorbeeld bij op welke momenten bepaalde bijscholingen gevolgd zijn, omdat wij dit bij certificerende instanties moeten kunnen overleggen en moeten kunnen controleren of u over alle noodzakelijke competenties beschikt bij het aanvragen van verlenging. Om die reden houden we ook vervaldata van diploma’s bij.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Bijna al onze gegevensverwerkingen doen wij op de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’. Dit zijn o.a. de overeenkomsten tot het volgen van lessen in het geval van cursisten en het lidmaatschap van niet-actieve en actieve leden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eerste Hulp Vereniging Mitella neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eerste Hulp Vereniging Mitella) tussen zit. 

Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Indien het lidmaatschap wordt beëindigd zullen op uw verzoek de gegevens uit de gegevenslijsten worden verwijderd. Indien er nog een geldig certificaat/diploma op die naam gesteld is zullen de gegevens echter nog bewaard worden tot de vervaldatum van het certificaat/ diploma waarna deze verwijderd worden.

Wanneer de gegevens verwijderd zijn zal de persoon in kwestie of de wettelijke vertegenwoordiger (via e-mail) op de hoogte gebracht worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omwille van (her)certificering worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met certificerende instanties, zoals, maar niet beperkt tot, Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad. Dit heeft uitsluitend tot doel om examens of diploma’s aan te vragen, dan wel diploma’s of certificaten te verlengen of te beëindigen. Het betreft hier uitsluitend die gegevens die door de certificerende organisatie verplicht zijn gesteld om het diploma of certificaat aan te vragen of te verlengen. Doorgaans betreft het hier naam, geboortedatum, diplomanummer, e-mailadres en (verklaring van) competenties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn alleen technische cookies. Wij gebruiken geen analytische cookies of cookies van derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact op met ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens die wij digitaal verwerken in een gestructureerd en veelgebruikt formaat aan u moeten kunnen aanleveren. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u (bij voorkeur via e-mail) bij ons indienen.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wanneer u ons verzoekt om gegevens te verwijderen of de toestemming tot gegevensverwerking intrekt, kan dit consequenties hebben voor uw (actieve) lidmaatschap of de informatieverstrekking over cursussen die u volgt. Tot slot wijzen wij u erop dat het wijzigen van persoonsgegevens die op diploma’s zijn vermeld, kosten met zich mee kan brengen bij de aanvraag van een nieuw diploma.

Indien u van mening bent dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Wijzigingen privacyverklaring

Het bestuur kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal te allen tijde de meest actuele versie van de privacyverklaring staan.

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van Eerste Hulp Vereniging Mitella en is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019.